آموزگار پایه ششم بوشهر

با سلام خدمت شما همکار محترم و دانش آموز عزیز منتظر پیشنهادات شما برای بهتر شدن محتوای وبلاگ هستیم schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6...schoolmaster6

آموزگار پایه ی ششم بوشهر

تخصصی ترین وبلاگ پایه ی ششم دبستان جهت استفاده همکاران و دانش آموزان عزیز

طرح درس فارسی ششم دبستان:داستان من وشما

اهداف آموزشی:
1- پرورش احساس مسئولیت دانش آموزان درقبال زبان فارسی
2 -آشنایی بانقش زبان فارسی
3 -قرارگرفتن درجریان سیرتاریخی زبان فارسی
4 -درک توانمندی های زبان فارسی به عنوان زبان معیار
5 -علاقمندی به زبان فارسی وپاسداری ازآن
6 -کسب مهارت وتوانایی درخواندن متون مختلف نظم ونثرفارسی
روش های پیشنهادی تدریس:
1 -روشن سازی طرزتلقّی
2 -همیاری
3 -بحث وگفت و گو
4 -الگوی تفکّرانتقادی
الگوی تفکّرانتقادی:
بررسی نگرش وعملکرد فارغ التحصیلان(برون داده های آموزش وپرورش )نشان می دهد که آنان برخی مهارت های لازم را ندارند ازجمله می توان به موارد زیر اشاره کرد : استدلال،توانایی ربط دادن موضوعات،تفکّرانتقادی،استنباط.
یکی ازاهداف مهم تعلیم وتربیت،پرورش راه های تفکّرانتقادی است.درس هایی ازقبیل زبان وادبیات فارسی بایدبه گونه ای آموخته شود که روحیه ی انتقاد پذیری ونقدوبررسی وتحقیق رادردانش آموزان تقویت کند. ضروری است معلّمان ودانش آموزان اطّلاعات ومهارت هاوحت ی نگرش های مثبت راازطریق تفکّرواستدلال کسب کنند. آموزش تفکّرانتقادی ایجادعمدیِ یک حالت عدم تعادل است تادانش آموزان بتوانندفرآیندهای فکری خودراتعویض واصلاح یادوباره بسازند .آموزش تفکرانتقادی بایدطوری ایجادورفع شودکه دانش آموزانی بارغبت وعلاقه درآن شرکت کنند. این روش هنگامی که بحث های اساسی درکلاس زبان وادبیات فارسی پیش می آیدبه دانش آموزان فرصت پرسشگری می دهد.

برای درگیر شدن دانش آموزان درفعالیت های مربوط به تفکّرانتقادی وتعمق درمفاهیم باید:
1 -کلاس رابایک مسأله یابحث آغازکنیم.
2 -برای ترغیب دانش آموزان به تفکّروتعم
ق،ازسکوت استفاده کنیم.
3 -فضای کلاسی طوری آماده شودکه موجب کنش متقابل گردد.
4 -درصورت امکان تمام وقت به این کاراختصاص داده شود (دادن زمان مناسب برای اجرای فعالیت)
5 -محیط کلاس رابرای پذیرش همه ی دانش آموزان مهیاکنیم.
نکات مهم درس:
1 -زبان وخط:زبان را می توان یکی از توانایی های ذهن انسان وگفتاررا،نمودآوایی آن دانست.بدون شک هنگامی هم که درحال فکرکردن هستیم،اززبان بهره می جوییم. زبان وگفتار،ریشه درذات وطبیعت انسان دارد.اماریشه ی خط ونوشتار را بایددراجتماعوفرهنگ جست وجونمود.
هدف ازکاربردزبان،برقراری روابط اجتماعی وپیوندمیان انسان هاست وهدف ازابداع وکاربردخط، تبدیل افکارواندیشه هاوگفتاربه نوشتاراست .به بیانی دیگرخط صورت مکتوب زبان است.ازآن جاکه خط درتأمین وحفظ پیوستگی فرهنگی مانقش اساسی ایفامی ک ند،لازم است درنوشتن کلمات ازروش هایی استفاده کنیم که منجربه تغییرچهره ی خطّ فارسی نشود. یاکلمه است.واژه واحدآوایی مرکّبی است است که « واژه »

2  -واژه:یکی ازواحدهای زبانی ازترکیب یک یاچندتکواژحاصل می شود.
3 -تکواژ:عبارت است ازکوچک ترین واحدبامعنایانقش دارکه ازتجزیه ی واژه به دست به وجودآمده است. « چه » و« کتاب » که ازدوتکواژ « کتابچه » می آید.مانندواژه ی
4 -مترادف:درزبان فارسی دوکلمه درصورتی باهم ، هم معنی یامترادف هستندکه اگریکی رابه جای دیگری درجمله قراردهیم،معنای جمله تغییرمحسوسی نداشته باشد. توجه به این نکته ضروری است که هیچ دوواژه ای به صورت مطلق مترادف نیستند ؛بلکه هم معنی بودن مسأله ای نسبی است.به زبان دیگرآن چه تعیین کننده ی هم معنی بودن دوکلمه می باشد،قرارگرفتن آن هادرجمله است .گاهی دوکلمه درظاهرمترادف به نظرمی رسنددرحالی که قرارگرفتن هریک درجمله به جای دیگری باعث تغییرمعناوبارمعنایی جمله می شود.
5 -کلمات دواملایی:
دراصول دستورخطّ فارسی،درموردکلمات دواملایی(پیوسته وجدانویسی)گرایش بیشتربه جدانویسی وجوددارد.زیرااین شیوه باگرایش روزخطّ فارسی هم سویی بیشتری داردوازسوی دیگرآموزش آن به نوآموزان آسان ترمی باشد .درموردکلمات دواملا یی
مانند(دست مزد-دستمزد)،(کتابخانه-کتاب خانه)هردوصورت آن صحیح می باشد.
ضرب المثل:
درزبان فارسی گاهی جملات،عبارت یااشعاری رابه کارمی بریم که دربردارنده ی نکته یالطیفه یاپندی است که درمیان مردم رایج می گردد.مثال زیربیتی است که تمام آن به ویژه مصراع اول آن ضرب المثل است.
نگرددشاخک بی بن برومند   زتو سعی وعمل بایدزمن پند
عناصرتهدیدکننده ی زبان فارسی:
الف)ورود واژگان وساختارنحوی زبان های دیگربه زبان فارسی
ب)ترجمه ی شتاب زده،سطحی وبدون شناخت زبان
پ)فقدان معادل ها(برابرنهادهای فارسی برای واژگان بیگانه)
ت)بی رغبتی وبی توج
هی به فرهنگ،زبان وادبیات گذشته
ث)غفلت ازطرح وانتقال فرهنگ وزبان فارسی به دیگرکشورها
و)فراموشی خطّ فارسی به عنوان جامه ی فاخرزبان فارسی
بیشتربدانیم:
دکترفریدون اکبری شلدره، دکترای زبان وادبیات فارسی، مؤلّف کتاب های درسی
رسانه های آموزشی:
1 -فایل صوتی:خوانش صحیح متن درس(تأکیدها-مکث های بجا)
2 -واژه نامه ی الکترونیکی:کلمات دواملایی-کلمات جدید درس همراه بامعنی
3 -نرم افزارهای تعاملی:برای آموزش وتمرین کلمات مترادف ،هم خانواده،نشانه های
جمع فارسی، صفت و... .
4 -فیلم کوتاهی درباره ی تاریخ تطو
ر زبان فارسی اززبان یک شخصیت کارتونی
5 -آلبوم عکس ازخطوط باستانی وامروزی
6 -پوسترهایی ازنمونه های خوشنویسی باخطوط مختلف
ارزشیابی:
-شفاهی:توجه به روان خوانی متن درس،تلفّظ صحیح واژه ها،درک معانی ومفهوم واژه
ها
-کتبی:کاربردصحیح واژه هادرمتون نوشتاری
منابع بیشتربرای مطالعه:
-درس املاوشیوه نامه ی تصیح آن، دکترحسین داودی، انتشارات مدرسه، . چاپ سوم 1384
-فرهنگ املایی خطّ فارسی، دکترعلی اشرف صادقی، زهرازندی مقد م ، فرهنگستان . زبان وادب فارسی ، تهران، 1385
-روش های نوین یاددهی-یادگیری وکاربردآن هادرآموزش دکتر اکبری ، فریدو ن، دکترقاسم پورمقدم، حسین، نشرفرتاب، تهران 1388

برچسب‌ها: فارسی خوانداری
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۱ساعت 19:27  توسط غلامحسین پناهنده  |